ljekovitamockurana7

Menu

Transkripcija

Transkripcija Rukje

 

UNIVERZALAN PROGRAM LIJEČENJA ZA SVE SLUČAJEVE, OD PREGLEDA PA DO KONAČNOG IZLJEČENJA1) Prvo se prouči Fatiha s nijetom traženja pomoči od Allaha radi izlječenja:

E'uuzu billahimineššejtaanir-radžiim. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim

El-Hamdu lillahi rabbi-l-'aalemiin. Er-Rahmaanir-rahim, maaliki jevmiddiin, ijjaake na'budu ve ijake neste'ii, ihdinessiraata-l-musteqiim, siraatalleziine en'amte 'aljehim gajril-l-magduubi 'alejhim veledaalliin.


2) S nijetom zaštite cijelog tijela i poziva šejtanu da primi islam, uči se:

E'uuzu billahimineššejtaanir-radžiim. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim

Elif laam miim. Zaalike-l-kitaabu laa rejbe fiih, hudelli-l-mutteqiin. Elleziine ju'minuune bi-l-gajbi ve juqiimuunes-salaate ve mimmaa rezaqnaa hum junfiquun. Velleziine ju'minuune bimaa uzile ilejke ve maa unzile min qablike ve bi-l-aahireti hum juuqinuun. Ulaa'ike 'alaa hudem-mir-rabbihim ve ulaa'ike humu-l-muflihuun. (el-Beqare, 1-5)


Allahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nevm. Lehuu maa fis-semaavaati ve maa fi-l-erd. Men zellezii ješfe'u 'indehuu illaa bi iznih. Ja' lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi šej'in min 'ilmihii illaa bimaa šaa'e vesi'a kursijjuhus-semaavaati ve-l-erda ve laa je'uuduhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l-'aziim.
Laa ikraahe fid-diini qad tebejjener-rušdu mine-l-gajji fe men jekfur bit-taaguuti ve ju'min billaahi faqdistemseke bi-l-'urveti-l-vusqaa. Lenfisaame lehaa. Vallaahu semii'un 'alim.
Allaahu velijjulleziine aamenuu, juhridžuhum minez-zulumaati ilen-nuur. Velleziine keferuu evlijaauhumut-taaguutu juhridžuunehum minen-nuuri ilez-zulumaat. Ula'ike ashaabun-naari hum fiihaa haaliduun. (El-Beqare, 255-257)


3) S nijetom obznane i potvrde imana, te dovom Uzvišenom Allahu da otkloni svaku nevolju i belaj, uči se:

Lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. Ve in tubduu maa fii enfusikum ev tuhfuuhu juhaasibkum bihillaah. Fe jagfiru limej-ješaa'u ve ju'azzibu mej-ješaa'u vallaahu 'alaa kulli šej'in qadiir. Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii ve-l-mu'minuun. Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa, lehaa maa kesebet ve 'alejhaa mektesebet. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'naa. Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablina. Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih. Va'fu 'annaa, vagfirlenaa, verhamnaa, ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin. (El-Beqare, 284-286)4) S nijetom poziva džina da izgovori šehadet i s nijetom odstranjivanja šejtana uči se:

Šehidellahu ennehuu laa ilaahe illaa huve ve-l-melaa'iketu ve ulu-l-'ilmi qaa'imen bi-l-qisti laa ilaahe ilaa huve-l-'aziizu-l-hakiim.
Inned-diine 'indellahi-l-islaam, ve mahtelefel-leziine uutu-l-kitaabe illaa min ba'di maa džaaehumu-l-'ilmu bagjen bejnehum, ve mej-jekfur bi aajaatillaahi fe innellaahe serii'u-l-hisaab. (Ali'Imran, 18-19)


5) S nijetom odstranjivanja šejtana iz razuma i maternice, uči se:

Inne rabbekumul-laahul-lezii haleqas-semaavaati ve-l-erda fii sitteti ejjaamin summe-stevaa 'ale-l-'arši jugšil-lejlen-nehaare jatlubuhuu hasiisen veš-šemse ve-l-qamere ven nudžuume musehharaatin bi emrihii elaa lehu-l-halqu ve-l-emru tebaarekel-laahu rabbu-l-'aalemiin.
Ud'uu rabbekum tedarru'an ve hufjeh, innehuu laa juhibbu-l-mu'tediin.
Ve laa tufsiduu fi-l-erdi ba'de islaahihaa ved'uuhu havfen ve tame'aa, inne rahmetellaahi qariibun mine-l-muhsiniin. (El-'A'raf, 54-56)


Efehasibtum ennemaa halaqnaakum 'abesen ve ennekum ilejnaa laa turdže'uun.
Fe te'aalel-laahu-l-meliku-l-haqqu laa ilaahe illaa huve rabbul-l-'arši-l-keriim.
Ve mej-jed'u me'al-laahi ilaahen aahare laa burhaane lehuu bihii fe innemaa hisabuhuu 'inde rabbih, innehuu laa juflihu-l-kaafiruun. Ve qur-rabigfir verham ve ente hajrur-raahimiin. (El-Mu'minun, 115-118)


6) S nijetom mučenja i ubistva (džina), uči se:

Bismillaahir-rahmaanir-rahiim
Vesaaffaati saffa. Fezzaadžiraati zedžraa. Fettaalijaati zikraa. Inne ilaahekum levaahid. Rabbus-semaavaati ve-l-erdi ve maa bejnehumaa ve rabbul-l-mešaariq. Innaa zejjennes-semaa'ed-dunja bi ziinetini-l-kevaakib. Ve hifzan min kulli šejtanin maarid. Laa jessemme'uune ile-l-mele'i-l-'a'laa ve juqzefuune min kulli džaanib. Duhuuren ve lehum 'azaabun vaasib. Illaa men hatife-l-hatfete fe etbe'ahuu šihaabun saaqib. (Es-Saffat, 1-10)


7) Nakon ovoga, a s nijetom da se šejtan preda i povinuje, nastavljaju se ajeti iste sure:

Festeftihim ehum ešeddu halqan em-men halaqnaa, Innaa halqnaahum min tiinin laazib.
Bel 'adžibte ve jesharuun. Ve izaa zukkiruu laa jezkuruun.Ve izaa re ev aajeten jesteshiruun.
Ve qaaluu in haazaa illaa sihrun mubiin. E izaa mitnaa ve kunnaa turaaben ve 'izaamen e innaa lemeb'uusuun. Eve aabaa'une-l-evveluun. Qune'am ve entum daahiruun. Fe innemaa hije zedžretun vahidetun fe izaa hum jenzuruun. Ve qaaluu jaa vejlenaa haazaa jevmud-diin. Haazaa jevmu-l-faslil-lezii kuntum bihii tukezzibuun. Uhšurullezinne zalemuu ve ezvaadžehum ve maa kaanuu ja'buduune min duunillaahi feh duuhum ilaa siraati-l-džehim, veqifuuhum innehum mes uuluun. Maa lekum laa tenaasaruun. Bel humu-l-jevme musteslimuun. (Es-Saffat, 11-26)


8 S nijetom razotrivanja plana i poziva na bogobojaznost, a potom, s nijetom kontrole šejtana radi izlazka iz tijela i slamanja njegove oholosti i arogancije, a posebno ako se radi o džinima vladarima, uči se:

Kemeseliš-šejtaani iz qaale li-l-insaani-kfur, fe lemmaa kefere qaale innii beri'um-minke innii ehaafullaahe rabbe-l-'aalemiin. Fe kaane 'aqibetehumaa ennehumaa finnaari haalidiine fiiha ve zaalike džezaa'uz-zaalimiin. Jaa ejjuhelleziine aamenuut-tequllaahe ve-l-tenzur nefsum-maa qaddemet ligadin fettequllah, innellaahe habiirun bi maa ta'meluun. Ve laa tekuunuu kelleziine nesullaahe fe ensaahum enfusehum ulaa'ike humu-l-faasiquun. Laa jestevii ashabun-naari ve ashaabu-l- dženneh, ashaabu-l-dženneti humu-l-faa'izuun. Lev enzelnaa haaze-l-Qura'aane 'alaa džebelin lere'ejtehuu haaši'an mutesaddi'an min hašjetil-laahi ve tilke-l-emsaalu nadribuhaa linnaasi le'allehum jetefekkeruun. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa huve 'aalimu-l-gajbi veš-šehaadeti huver-rahmaanur-rahiim. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa huvel-l-meliku-l-qudduusu-selaamu-l-mu'minu-l-muhejminu-l-'aziizu-l-džebbaaru-l-mutekebbiru subhaanel-laahi 'ammaa jušrikuun. Huvel-laahu-l-haaliqu-l-baari'u-l-musavviru lehu-l-esmaa'u-l-husnaa jusebbihu lehuu maa fis semaavaati ve-l-erdi ve huve-l-'aziizu-l-hakiim. (El-Hašr,15-24)

9) S nijetom kazne nevjernika, jer njihovo prebivalište je džehennem, uči se:

Qul uuhije ilejje ennehu-steme'a neferun mine-l-džinni fe qaaluu innaa semi'naa qur'aanen 'adžebaa, jehdi iler-rušdi fe aamennaa bih, ve len nušrike bi rabbinaa ehadaa, ve ennehu te'aalaa džeddu rabbinna mettehaze saahibeten ve la veledaa, ve ennehuu kaane jeguulu sefiihunaa 'alellaahi šetataa, ve ennaa zanennaa en len tequule-l-insu ve-l-džinnu 'alellaahi kezibaa, ve ennehu kaane ridžaalun mine-l-insi je'uuzuune bi ridžaalin mine-l-džinni fe zaaduuhum reheqaa, ve ennehum zannu kemaa zanetum en len jeb'asellaahu ehadaa, ve ennaa lemesnessemaa'e fe vedžednaahaa muli-et haresen šediiden ve šuhubaa, ve ennaa kunna naq'udu minha meqa'ide lis-sem'i fe men jestemi'i-l-aane jedžid lehuu šihaaben resadaa, Ve ennaa laa nedrii ešerrun uriide bi men fi-l-erdi em errade bihim rabbuhum rešedaa, ve ennaa minnes-saalihuune ve minnaa duune zalik, kunnaa taraa'iqa qidedaa, ve ennaa zanennaa en len nu'džizellaahe fi-l-erdi...(El-Džinn, 1-12)

S nijetom da šejtan ne pobjegne, dovrše se učenje prethodnih ajeta:

Ve len nu'džizehuu hereba. (El-Džinn, 12)


10) S nijetom otklanjanja džinskih nagovaranja, uči se:

Qul jaa ejjuhe-l-kaafiruune laa 'a'budu maa ta'buduun, ve laa entum 'aabiduune ma 'a'bud, ve laa ene 'aabidun maa 'abettum ve laa entum 'aabiduunne ma 'a'bud. Lekum diinukum ve lije diin._________________________________________________________________________________________________________________

 

RUQIA ZA LIJEČENJE SIHIRAE'uuzu billahimineššejtaanir-radžiim. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim

1) Allahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nevm. Lehuu maa fis-semaavaati ve maa fi-l-erd. Men zellezii ješfe'u 'indehuu illaa bi iznih. Ja' lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi šej'in min 'ilmihii illaa bimaa šaa'e vesi'a kursijjuhus-semaavaati ve-l-erda ve laa je'uuduhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l-'aziim.
Laa ikraahe fid-diini qad tebejjener-rušdu mine-l-gajji fe men jekfur bit-taaguuti ve ju'min billaahi faqdistemseke bi-l-'urveti-l-vusqaa. Lenfisaame lehaa. Vallaahu semii'un 'alim.
Allaahu velijjulleziine aamenuu, juhridžuhum minez-zulumaati ilen-nuur. Velleziine keferuu evlijaauhumut-taaguutu juhridžuunehum minen-nuuri ilez-zulumaat. Ula'ike ashaabun-naari hum fiihaa haaliduun. (El-Beqare, 255-257)


Lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. Ve in tubduu maa fii enfusikum ev tuhfuuhu juhaasibkum bihillaah. Fe jagfiru limej-ješaa'u ve ju'azzibu mej-ješaa'u vallaahu 'alaa kulli šej'in qadiir. Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii ve-l-mu'minuun. Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa, lehaa maa kesebet ve 'alejhaa mektesebet. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'naa. Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablina. Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih. Va'fu 'annaa, vagfirlenaa, verhamnaa, ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin. (El-Beqare, 284-286)


2) Beraa'etum-minellaahi ve resuulihi ilelleziine 'aahedtum mine-l-mušrikin. (Et-Tevbe, 1)

3) Qaale hazaa rahmetum-mir-rabbii fe izaa džaa'e va'du rabbi dže'alehuu dekkaa'e ve kaane va'du rabbii haqqaa. (El-Kehf, 98

4) Allaahu nuurussemaavaati ve-l-erdi meselu nuuihii kemiškaatin fiihaa misbaah. El-Misaahu fii zudžadžeh. Ez-Zudžaadžetu ke ennehaa kevkebun durrijjun juuqadu min šedžeretin mubaareketin zejtuunetin laa šerqijjetin ve laa garbijjetin jekaadu zejtuhaa judii'u ve lev lem temseshu naar. Nuurun 'alaa nuur. Jehdillaahu linuurihi mejješaa'u ve jadribullaahu-l-emsaale linnaas. Vallaahu bikulli šej'in 'aliim. (En-Nur, 35)

5) Lejse lehaa min duunillaahi kaašifeh. (En-Nedžm, 58


6) Sebbeha lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. Ve huve-l-'aziizu-l-hakiim. Ellezii ahredželleziine keferuu min ehli-l-kitaabi min dijaarihim li evvli-l-hašr. Maa zanentum ejjahrudžuu ve zannuu ennehum maani'atuhum husuunuhum minellahi fe etaahumullaahu min hajsu lem jahtesibuu ve qazefe fii quluubihimur-ru'be juhribuune bujuutehum bi ejdiiihim ve ejdi-l-mu'miniine fa'tebiruu jaa uli-l-ebsaar. (El-Hašr, 1-

7) Lev enzelnaa haaze-l-Qur'ane 'alaa džebelin lere ejtehuu haaši'an mutesaddi'an min hašjetillaah. Ve tilke-l-emsaalu nadribuhaa linnaasi le'allehum jetefekkeruun. Huvellaahullezii laa ilaahe illaa huu. 'Aalimu-l-gajbi veš-šehaadeti huver-rahmaanur-rahiim. Huvellaahullezii laa ilaahe illaa huu. El-Meliku-l-qudduusus-selaamu-l-mu'minu-l-muhejminu-l-'aziizu-l-džebbaaru-l-mutekebbir. Subhaanellaahi 'ammaa jušrikuun. Huvellaahu-l-haaliqu-l-baari'u-l-musavviru lehu-l-esmaa'u-l-husnaa. Jusebbihu lehuu maa fissemaavaati ve-l-erdi ve huve-l-'aziizu-l-hakiim. (El-Hašr, 21-24)


8 Fe inne me'a-l-'usri jusraa. Inne me'a-l-'usri jusraa. Fe izaa feragte fensab, ve ilaa rabbike fergab. (El-Inširah, 5-8 )

9) Vejlullikulli humezetil-lumezeh. Ellezii džeme'a malev-ve'addedeh. Jahsebu enne maalehuu ahledeh. Kellaa lejunbezenne fi-l-hutameh. Ve maa edraake me-l-hutameh, naarullaahi-l-muuqadeh, elletii tettali'u 'ale-l-efideh. Innehaa 'alejhim mu'sadeh, fii 'amedim-mumeddedeh. (El-Humezeh, 1-9)

10) Festedžebnaa lehuu fe kešefnaa maa bihii min durrin ve atejnaahu ehlehuu ve mislehum me'ahum rahmeten min 'indinaa ve zikraa li-l-'aabidiin. (El-Enbija',84)

11) Lem jekunilleziine keferuu min ehli-l-kitaabi ve-l-mušrikiine munfekkiine hattaa te'tijehumu-l-bejjineh, resuulum-minellaahi jetluu suhufem-mutahhereh, fiihaa kutubun qajjimeh. Ve maa teferreqalleziine uutu-l-kitaabe illaa min ba'di maa džaa'ethumu-l-bejjineh. Ve maa umiruu illaa lija'budullaahe muhlisiine lehuddiine hunefaa'e ve juqiimussalaate ve ju'tuzzekaate ve zaalike diinu-l-qajjimeh. Innelleziine keferuu min ehli-l-kitaabi ve-l-mušrikiine fii naari džehenneme haalidiine fiihaa, ulaa'ike hum šerru-l-berijjeh. Innelleziine aamenuu ve 'amilussaalihaati ula'ike hum hajru-l-berijjeh. Džezaa'uhum 'inde rabbihim džennaatu 'adnin tedžrii min tahtihe-l-enhaaru haalidiine fiihaa ebedaa, radijellaahu 'anhum ve raduu 'anh, zaalike limen hašije rabbeh.(El-Bejjine, 1-8 )

12) Izaa zul-zileti-l-erdu zilzaalehaa, ve ahredžeti-l-erdu esqaalehaa, ve qaale-l-insaanu maa lehaa. Jevme'izin tuhaddisu ahbaarehaa, bi enne rabbeke evhaa lehaa. Jevme'izin jasdurunnaasu eštaatel-lijurev 'a'maalehum. Fe mejja'me-l-misqaale zerretin hajrejjereh, ve mejja'me-l-misqaale zerretin šerrejjereh. (El-Zilzal, 1-8 )

13) Qul jaa ejjuhe-l-kaafiruune laa 'a'budu maa ta'buduun, ve laa entum 'aabiduune ma 'a'bud, ve laa ene 'aabidun maa 'abettum ve laa entum 'aabiduunne ma 'a'bud. Lekum diinukum ve lije diin.

14) Qul huvellaahu ehad, Allaahus-samed, lem jelid ve lem juuled, ve lem jekul-lehuu kufuven ehad.

15) Qul e'uuzu birabbi-l-feleq, min šerri maa halaq, ve min šerri gaasiqin izaa veqab, ve min šerrin-neffaas-aati fi-l-'uqad, ve min šerri haasidin izaa hased.

16) Qul e'uuzu bi rabbin-naas, melikin-naas, ilahin-naas, min šerri-l-vesvaasi-l-hannaas, ellezii juvesvisu fii suduurin-naas, mine-l-džinneti ven-naas.

Nakon svega proučenog reci:

El-Hamdu lillaahillezii refe'as-semaa'e bilaa 'amedin ve veda'a-l-erda ve erselerriiha ve haleqa maa juraa ve maa laa juraa. El-Hamdu lillahillezii biqudretihii tenfekku-l-'uqad. Innehuu 'alaa kulli šej'in qadiir.

I na kraju prouči ove ajete:

Innemaa emruhuu izaa eraade šej'en ejjequule lehuu kun fe jekuun. Fesubhaanellezii bijedihii melekuutu kulli šej'in ve ilejhi tur'dže'uun. (Jasin, 82-83)

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

RUKJA ZA VEZIVANJE DŽINA LJUBAVNIKA


Allahumme salli 'alaa sejjidinaa Muhammed salaaten tekšifu bihaa 'annaa haaze-l-kerbe ve-l-hamdu lillaahi-l-'alijji-l-qadiir, bismillaahi ve billaahi ve 'alaa bereketillaahi ve 'alaa milleti resuulillaahi Muhammedin sallellahu 'alejhi ve alihi ve sellem ed'uuke rabbii fe edžib da'vetii, Allaahumme jaa haliqaš-šehevaat inza' šehvete kulli 'aašiqin fii haaze-l-bedeni, bisimillaahi-l-'a'zam rabat-tu šehveteke 'anke, bismillaahi-l-'a'zam rabat-tu zekereke 'anke bi'uqdetin (Kaaf haa jaa 'ajn saad) 'uqdetin laa tenfekku illaa bi-l-mevt. Allahumme sevvih bi haazihi-l-'uqdeti binnisaa'i fe laa jedžidu fii nefsihii šehveten ve laa ragbeten lisaahibeti haaze-l-bedeni ve laa li ejji muslimetin uhraa, bisimillahi-l-'a'zam turbetu, bisimillaahi-l-'a'zam tu'qadu, bisimillaahi-l-'a'zam beredetiš-šehevaatu fii bedenike ejjuhe-l-'aašiqu.
Bismillaahir-rahmanir-rahiim, ve rebatnaa 'alaa quluubihim iz qaamuu. (nekoliko puta)
Bismillaahir-rahmanir-rahiim, ve hiile bejnehum ve bejne maa ještehuune kemaa fe'ale bi ešjaa'ihim min qabl. (ponoviti nekoliko puta)
Allahumme hulle bejnehuu ve bejnehaa ve hulle bejne šehvetihii ve bejne 'avraatihaa bi haqqi qavlike: Bismillaahir-rahmanir-rahiim, fe darebe bejnehum bi suur. Bismillaahir-rahmanir-rahiim, qaale maa mekkenni fiihi rabbii hajrun fe e'iinuunii bi quvvetin edž'al bejnekum ve bejnehum redmaa.
Bismillaahir-rahmanir-rahiim, qaale fezheb fe inne leke fi-l-hajaati en tequule laa mesaas. (ponoviti nekoliko puta)
Allahumme-dž'alhu la jemessu 'avretehaa ve laa jemessu bedeneha ve šehvetehaa, inneke 'alaa kulli šej'in qadiir.
Bismillaahir-rahmanir-rahiim, fe in tevellev fe qul hasbijellaahu laa ilaahe illaa huu, 'alejhi tevekkeltu ve huve rabbu-l-'arši-l-aziim.
Bismillaahir-rahmanir-rahiim, fe in aamenuu bi misli maa aamentum bihii feqadi-htedev ve in tevellev fe innemaa hum fii šiqaaq, fe sejekfiikehumul-laah, ve huves-semi'u-l-'aliim, sibgatellaahi ve men ahsenu misibgah, ve nahnu lehuu 'aabiduun.
Bismillaahir-rahmanir-rahiim, ve qille jaa erdu-ble'ii maa'eki ve jaa semaau aqli'ii ve giida-l-maau vestevet 'ale-l-džudijji ve qiile bu'den lilqavmiz-zaalimiin.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

RUQIA LIJEČENJE ZAVISTI (UROKA)


1) Učenje rukije univerzalan program

2 Bismillahi, habesun habisun ve'šihaabun qaabisun, rededtu'ajne-l-'aaini 'alejhi ve 'alaa ehabbinnaasi ilejhi. Bismillahir-rahmanir-rahim, ferdži'i-l-besare hel teraa min futuur, summe-rdži'i-l-besare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir.
Ovo se uči nekoliko puta

3) Uhrudžii ejjetuhe-l-'ajnu min haze-l-bedeni ve maalihii ve veledihii ve bejtihii. Ejjetuhe-l-'ajnu-truki-l-'aqle ve-truki-l-besare, ve-trukis-sem'a, ve-truki-l-vedžhe, ve-trukis-sadre, ve-truki-l-'avrete, ve-trukir-ridžlejni ve-l-ketifejni, ve-truki-l-batne, ve-trukiz-zahre ejjetuhe-l-'ajnu, bismillaahi intafe'e nuuruke.

Bismillahir-rahmanir-rahim, Zehebellaahu bi nuurihim ve terekehum fii zulumaatin laa jubsiruun.
Bismillahir-rahmanir-rahim, Lehalqus-semaavaati ve-l-erdi ekberu min halqin-naasi ve laakinne ekserennaasi laa ja'lemuun.
Bismillahir-rahmanir-rahim, ferdži'i-l-besare hel teraa min futuur, summe-rdži'i-l-besare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir.
Bismillahir-rahmanir-rahim, ve in jekaadulleziine keferuu lejuzliquuneke bi ebsaarihim lemmaa semi'uuz-zikre ve jequuluune innehuu lemedžnuun, ve maa huve illaa zikrun li-l-'aalemiin.
Bismillahir-rahmanir-rahim, ve nunezzilu mine-l-Qur'aani maa huve šifaa'un ve rahmetun li-l-mu'miniin.
Bismillahir-rahmanir-rahim, Lev enzelnaa haaze-l-Qur'aane'alaa džebelin lere'ejtehuu haaši'an mutesaddi'an min hajšetil-laahi ve tilke-l-emsaalu nadribuhaa linnaasi le'alehum jetefekkeruun. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa huve 'aalimu-l-gajbi veš-šehaadeti huver-rahmaanur-rahiim. Huvel-laahul-lezii laa ilaahe illaa huve-l-meliku-l-qudduusus-selaamu-l-mu'minu-l-muhejminu-l-'aziizu-l-džebbaaru-l-mutekebbiru subhaanel-laahi'ammaa jušrikuun. Huvel-laahu-l-haaliqu-l-baari'u-l-musavviru lehu-l-esmaa'u-l-husnaa jusebbihu lehuu maa fis-semaavaati vel-l-erdi ve huve-l-'aziizu-l-hakiim.
Bismillahir-rahmanir-rahim, fallaahu hajrun haafizan ve huve erhamur-raahimiin.
Bismillahir-rahmanir-rahim, ve qaaluu hasbunellaahu ve ni'me-l-vekii fen-qalebuu bi ni'metin minellaahi ve fadlin lem jemseshum suu'un vet-tebe'uu ridvaanellaah, vallaahu zuu fadlin'aziim.
Bismillahir-rahmanir-rahim, zaalike tahfiifun min rabbikum ve rahmeh.
Bismillahir-rahmanir-rahim, juriidullaahu en juhaffife'ankum ve huliqa-l-insaanu da'iifaa.
Bismillahir-rahmanir-rahim, qulillaahu jundžiikum minhaa ve min kulli kerbin.
Bismillahir-rahmanir-rahim, ve iz jemkuru bikel-leziine keferuu lijusbituuke ev jaqtuluuke ev juhridžuuke, ve jemkuruune ve jemkurullaah, vallaahu hajru-l-maakiriin.
Bismillahir-rahmanir-rahim, Ve qad mekeruu mekrehum ve'indellaahi mekruhum ve in kaane mekruhum litezuule minhu-l-džibaal.
Bismillahir-rahmanir-rahim, fen-zur kejfe kaane 'aaqibetu mekrihim ennaa demmernaahum ve qavmehum edžme'iin.
Bismillahir-rahmanir-rahim, Allaahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nevm. Lehu maa fis-semaavaati we ma fi-l-erd men zellezi ješfe`u 'indehuu illaa bi iznih. Ja'lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi šej`in min 'illmihi illa bimaa šaa`e; vesi'a kursijjuhus-semavaati ve-l-erd ve laa je'uuduhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l- 'aziim
Allaahumme-šfihii ve-hfazhu min šerri-l-haasidiin ve hasedihim ve šerri-l-'aainiine ve 'ajnihim. Allahumme rudde 'ajen-l-'aainiine 'alejhi ve rudde hasede-l-haasidi 'alejhi ve-šmel haaze-l-bedene bi šifa'ikel-lezii laa saqme ve laa vedže'a ba'dehuu ebedaa.
Bismillahir-rahmanir-rahim, Kaaf haa jaa 'ajn saad, zikru rahmeti rabbike 'abdehuu Zekerijjaa, iz naadaa rabbehuu nidaa'en hafijjaa, qaale rabbi innii vehene-l-'azmu minnii ve-šte'aler-re'su šejben ve lem ekun bi du'aaike rabbi šeqijjaa
Bismillahir-rahmanir-rahim, Fe sejekriikehumul-laah, ve huves-smi'u-l-'aliim, sibgatellaahi ve men ahsenu minellaahi sibgah, ve nahnu lehuu 'aabiduun.


Bismillahi-l-'aziimiš-še'ni šediidi-l-burhani maa šaa'ellaahu kaane, bismi habsi haabisin ve hadžerin jaabisin ve šihaabin qaabisin. Allaahumme inii es'eluke en terrudde-l-'ajne ve-l-hasede 'an (ovdje spomenuti ime bolesnika) Bismillahir-rahmanir-rahim, ferdži'i-l-besare hel teraa min futuur, summe-rdži'i-l-besare kerretejni jenqalib ilejke-l-besaru haasi'en ve huve hasiir.
Bismillahir-rahmanir-rahim, ve reddellaahul-leziine keferuu bi gajzihim lem jenaaluu hajraa, ve kefellaahu-l-mu'miniine-l-qitaale ve kaanellaahu qavijjen 'aziizaa.
Bismillahir-rahmanir-rahim, bel naqzifu bi-l-haqqi 'ale-l-baatili fe jedmeguhuu fe izaa huve zaahig, ve lekumu-l-vejlu mimmaa tesifuun.
Bismillahir-rahmanir-rahim, ve-l-'asri innel-l.-insaane lefii husr, illelleziine aamenuu ve 'amilus-saalihaati ve tevaasav bi-l-haqqi ve tevaasav bis-sabr.
Bismillahir-rahmanir-rahim, li iilaafi qurejšin iilaafihim rihleteš-šitaai ves-sajf, fe-l-ja'buduu rabbe haaze-l-bejtil-lezii at'amehum min džuu'in ve aamenehum min hawf.
Bismillahir-rahmanir-rahim, Qul huvellaahu ehad, Allaahus-samed, lem jelid ve lem juuled, ve lem jekul-lehuu kufuven ehad.
Bismillaahir-rahmaanir-rahiim, Qul e'uuzu birabbi-l-feleq, min šerri maa halaq, ve min šerri gaasiqin izaa veqab, ve min šerrin-neffaas-aati fi-l-'uqad, ve min šerri haasidin izaa hased.
Bismillaahir-rahmaanir-rahiim, Qul e'uuzu bi rabbin-naas, melikin-naas, ilahin-naas, min šerri-l-vesvaasi-l-hannaas, ellezii juvesvisu fii suduurin-naas, mine-l-džinneti ven-naas.

U'iizuke bi keliimaatillaahit-taammeh, min kulli šejtaanin ve haameh, ve min kulli 'ajnin laameh, ve min hemezaatiš-šejaatini ve en jahduruuk.
U'iizuke bi ketaammaati min šerri maa haleq, u'iizuke bi kelliimaatillaahit-taammeti min šerris-sammeh, vel-haameh, ve-l-'ajnil-laammeh, bismillaahi erqiike min kulli daa'in ju'ziik, min šerri kulli nefsin ev 'ajnin haasid, Allaahu ješfiike, bismillaahi erqiike vallaahu ješfiik.
Allaahumme zes-sultaani-l-'aziimi ve-l-menni-l-qadiimi ze-l-vedžhi-l-keriimi velijju-l-kelimaatit-taammaati ved-da'vaati-l-mustedžaabaati 'aafi 'abdeke (ako je bolesnik žena, umjesto 'abdeke, reči emeteke) min šerri-l-džinni ve 'a'juni-l-insi.

__________________________________________________________________________________________________________________

RUKIJA ZA MED KAO LIJEKE'uuzu billahimineššejtaanir-radžiim. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim
3X El-Hamdu lillahi rabbi-l-'aalemiin. Er-Rahmaanir-rahim, maaliki jevmiddiin, ijjaake na'budu ve ijake neste'ii, ihdinessiraata-l-musteqiim, siraatalleziine en'amte 'aljehim gajril-l-magduubi 'alejhim veledaalliin. (El-Fatiha)

Allahu laa ilaahe illaa huve-l-hajju-l-qajjuum. Laa te'huzuhuu sinetun ve la nevm. Lehuu maa fis-semaavaati ve maa fi-l-erd. Men zellezii ješfe'u 'indehuu illaa bi iznih. Ja' lemu maa bejne ejdiihim ve maa halfehum ve laa juhiituune bi šej'in min 'ilmihii illaa bimaa šaa'e vesi'a kursijjuhus-semaavaati ve-l-erda ve laa je'uuduhuu hifzuhumaa ve huve-l-'alijju-l-'aziim.
Laa ikraahe fid-diini qad tebejjener-rušdu mine-l-gajji fe men jekfur bit-taaguuti ve ju'min billaahi faqdistemseke bi-l-'urveti-l-vusqaa. Lenfisaame lehaa. Vallaahu semii'un 'alim.
Allaahu velijjulleziine aamenuu, juhridžuhum minez-zulumaati ilen-nuur. Velleziine keferuu evlijaauhumut-taaguutu juhridžuunehum minen-nuuri ilez-zulumaat. Ula'ike ashaabun-naari hum fiihaa haaliduun. (El-Beqare, 255-257)

Lillaahi maa fissemaavaati ve maa fi-l-erd. Ve in tubduu maa fii enfusikum ev tuhfuuhu juhaasibkum bihillaah. Fe jagfiru limej-ješaa'u ve ju'azzibu mej-ješaa'u vallaahu 'alaa kulli šej'in qadiir. Aamener-resuulu bimaa unzile ilejhi mir-rabbihii ve-l-mu'minuun. Kullun aamene billahi ve melaa'iketihii ve kutubihii ve rusulih. Laa nuferriqu bejne ehadin mir-rusulih. Ve qaaluu semi'ana ve eta'naa gufraaneke rabbena ve ilejke-l-mesiir. Laa jukellifullaahu nefsen illaa vus'ahaa, lehaa maa kesebet ve 'alejhaa mektesebet. Rabbenaa laa tu'ahiznaa in nesiinaa ev ahta'naa. Rabbenaa ve laa tahmil 'alejna isren kemaa hameltehuu 'alelleziine min qablina. Rabbenaa ve laa tuhammilnaa maa laa taaqate lenaa bih. Va'fu 'annaa, vagfirlenaa, verhamnaa, ente mevlaanaa fensurnaa 'ale-l-qavmi-l-kafiriin. (El-Beqare, 284-286)

Lijaqta' tarefen minel-leziine keferuu ev jekbitehum fe jenqalibuu haa'ibiin. (Ali 'Imran, 127)

Ve izaa ezaqnen-naase rahmeten min ba'di darraa'e messethum izaa lehum mekrun fii aajaatinaa, qulil-laahu esre'u mekren inne rusulenaa jektubuune maa temkuruune. (Junus, 21)

Ve le'in ehharnaa 'anhumu-l-'azaabe ilaa ummetin ma'duudetin lejequulunne maa jahbisuhuu elaa jevme je'tiihim lejse masruufen 'anhum ve haaqa bihim maa kaanuu bihii jestehzi'uun. (Hud, 8

Quli-d-'ulleziine ze'amtum min duunihii fe laa jemliuune kešfd-dur-ri 'ankum ve laa tahviilaa. (El-Isra', 56)

Ve rebatnaa 'alaa quluubihim iz qaamuu fe qaaluu rabbunaa rabbus-semaavaati ve-l-erdi len ned'uve min duunihii ilaahen leqad qulnaa izen šetataa. (El-Kehf, 14)

Summe bedaa lehum min ba'di maa re'evu-l-aajaati lejesdžunun-nehuu hattaa hiin. (Jusuf, 35)

Ve qaale lil-lezii zanne ennehuu naadžin minhume-z-kurnii 'inde rabbike fe ensaahuš-šejtaanu zikre rabbihii fe lebise fis-sidžni bid'a siniin, (Jusuf, 42)

Qaale le inittehazte ilaahen gajrii le edž'alenneke mine-l-mesdžuuniin. (Eš-Šu'ara', 29)
Ve lev eraadu-l-huruudže le e'addu lehuu 'uddeten ve laaakin kerihellaahu-n-bi'aasehum fe sebbetahum ve qilla-q'uduu me'a-l-qaa'idiin. (Et-Tevbe, 46)

Elem jerev ilet-tajri musehharaatin fii dževvis-semaa'i maa jumsikuhunne illelaahu inee fii zaalike le aajaatin liqavmin ju'minuun. (En-Nahl, 79)

Ve iz jemkuru bikel-leziine keferuu lijusbituuke ev jaqtuluuke ev juhridžuuke, ve jemkuruune ve jemkurullaah, vallaahu hajru-l-maakiriin. (El-Enfal, 30)

Ve in juriiduu en jahde'uuke fe inne hasbekel-laahu huvellezii ejjedeke binasrihii ve bi-l-mu'miniin. (El-Enfal, 62)

Innelleziine juhaadduunel-laahe ve resuulehuu kubituu kemaa kubitelleziine min qablihim ve qad enzelnaa aajaatin bejjinaatin ve li-l-aafiriine 'azaabun muhiin. (El-Mudžadele, 5)

Fe in redže'akellaahu illa taa'ifetin minhum fe-s-te'zenuuke li-l-huruudži fe qul len tahrudžuu me'ije ebeden ve len tuqaatiluu me'ije 'aduvven innekum radiitum bi-l-qu'uudi evvele merretin fa-q-'uduu me'a-l-haalifin. (Et-Tevbe, 83)

Maa jeftehil-laahu lin-naasi min rahmetin fe laa mumsike lehaa ve laa jumsike fe laa mursile lehuu min ba'dih, ve huve-l-'aziizu-l-hakiim. (Fatir, 2)

Ve naadev jaa maaliku lijaqdi 'alejnaa rabbuk, qaale innekum maakisuun. (Ez-Zuhruf, 77)

Ve kezaalike dže'alnaa fii kulli qarjetin ekaabire mudžrimiiha lijemkuruu fiihaa ve maa jemkuruune illaa bi enfusihim ve maa ješ'uruun. (El-En'am, 123)

Qul inne-l-mevtel-lezii tefiruune minhu fe innehuu mulaaqiikum summe turedduune ilaa 'aalimi-l-gajbi veš-šehaadeti fe junebbi'ukum bi maa kuntum ta'meluun. (El-Džumu'a, 8

Fe kejkaane 'azaabii ve nuzur, inna erselnaa 'alejhim sajhaten vaahideten fe kaanuu kehešiimi-l-muhtezir, ve leqad jessrne-l-Qur'aane lizzikri fe hel min muddekir. (El-Qamer, 30-32)

Innehuu 'alaa redž'ihii leqaadir. (Et-Tariq, 8

Jaasin, ve-l-Quraani-l-hakiim, inneke lemine-l-murseliin, 'alaa siratim-musteqiim, tenziile-l-'aziizir-rahiim, litunzire qavmem-maa unzire aabaa'uhum fe hum gaafiluun, leqad haqqa-l-qavlu 'alaa ekserihim fe hum laa ju'minuu, innaa dže'alnaa fii 'a'naaqihim aglaalen fehije ile-l-ezqaani fehum muqmehuun, ve dže'alnaa min bejni ejdiihim sedden ve min halfihim sedden fe agšejnaahum fe hum laa jubsiruun. (Jasin, 1-9)

Qul kullun muterebbisun fe terebbesuu fe seta'lemuune men ashaabus-siraatis-sevijji ve meni-h-tedaa. (Taha, 135)

Qul len jenfe'ukumu-l-firaaru in ferertum mine-l-mevti evi-l-qatli ve izen laa tumette'uune illaa qaliilaa, qul men zel-lezii ja'simukum minellaahi in eraade bikum suu'en ev eraade bikum rahemten ve laa jedžiduune lehum min duunil-laahi velijjen ve laa nasiira, (El-Ahzab, 16-17)

Jaa ma'šer-l-džinni ve-l-insi ini-s-teta'tum en tenfuzuu min aqtaaris-semaavaati ve-l-erdi fe-n-fuzuu, laa tenfuzuune illaa bisultaan, fe bi ejji aalaa'i rabbikumaa tukezzibaan, jurselu'alejkumaa šuvaazun min naarin ve nuhaasun fe laa tentesiraan, fe bi ejji aalaa'i rabbikumaa tukezzibaan. (Er-Rahman, 33-36)

Elem tere ennellaahe sehhare lekum maa fi-l-erdi ve-l-fulke tedžri fi-l-bahri bi emrihii ve jumsikus-semaa'e en teqa'a 'ale-l-erdi illaa bi iznih, innellaahe binnaasi lere'uufun rahiim. (El-Hadždž, 65)

Innellaahe jumsikus-semaavaati ve-l-erda en tezuulaa ve li'in zaaletaa in emsekehumaa min ehadin min ba'dihii innehuu kaane haliimen gafuuraa. (Fatir, 41)

Evelem jerev ile-t-tajri fevqahum saaffaatin ve jaqbidne maa jumsikuhunne iller-rahmaan, innehuu bikulli šej'in basiir. (El-Mulk, 19)

Innemaa emruhuu izaa eraade šej'en ejjequule lehuu kun fe jekuun. Fesubhaanellezii bijedihii melekuutu kulli šej'in ve ilejhi tur'dže'uun. (Jasin, 82-83)

Fe izaa leqiitumul-leziine keferuu fe darber-riqqabi hatta izaa eshantumuuhum fe šuddu-l-vesaaqa fe immaa mennen ba'du ve immaa fidaa'en hattaa teda'a-l-harbu evzaarehaa zaalike ve lev ješaa'ullaahu le-n-tesare minhum ve laakin lijebluve ba'dakum bi ba'din vel-leziine qutiluu fii sebiilillaahi fe len judille 'a'maalehum. (Muhammed, 4)

Selam.....SENAD KOVACEVIC

FaLang translation system by Faboba