Snaga džina

Džini imaju neke sposobnosti koje im je Uzvišeni Allah, dželle šanuhu, dao, a o kojima dokaze nalazimo direktno u Kur’anu ili hadisima Muhammeda, alejhisselam. U ovom dijelu navodimo neke od tih mogućnosti: – Sposobnost kretanja kosmosom Kur’an govori o tome da su džini i šejtani imali mogućnost putovanja kroz nebeske sfere, te mogućnost prisluškivanja i […]

Viđenje džina i njihov izgled

O izgledu džina znamo ono o čemu nam je informacije dao Allah, dželle šanuhu, u Kur’anu. U suri El-A’raf kaže: Mi smo za Džehennem mnoge džine i ljude stvorili; oni srca imaju – a njima ne shvaćaju, oni oči imaju – a njima ne vide, oni uši imaju – a njima ne čuju… (Kur’an, 7:179) […]

Kada su i od čega stvoreni džini?

Neki islamski učenjaci navode izvore koji upućuju na vremensko razdoblje u kome su džini stvoreni. Jedna grupa učenjaka, na osnovu predaja koje se pripisuju Ibn Abbasu, radijallahu anhu, smatra da su džini stvoreni dvije hiljade godina prije Adema, alejhisselam, dok drugi tvrde da su boravili na Zemlji četrdeset godina prije nego je stvoren čovjek. (Šejh […]

Džin koji prati čovjeka

Svako ljudsko biće ima svog džina koji ga prati. Abdullah ibn Mes’ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Svako od vas ima pratioca džina i pratioca meleka.’’ Oni (ashabi) rekoše: “Allahov Poslaniče: Imaš li i ti džina pratioca?“ Reče: “Da, ali Allah mi je pomogao protiv njega tako da […]

Značenje riječi džin – definicija

Pojam džin u arapskom jeziku upućuje na nešto što je tajnovito i skriveno. Jedna od njihovih karakteristika i jeste da su nevidljivi za ljudsko oko, kako je već pomenuto u tekstu. Stoga Allah, dželle šanuhu, upozorava ljude na opasnost njihovog djelovanja i kaže: O sinovi Ademovi, neka vas nikako ne zavede šejtan kao što je […]

Zašto je Allah, dželle šanuhu, stvorio džine?

Džini su stvoreni iz istog razloga kao i ljudi. Allah, dželle šanuhu, veli u suri Zarijat: Džine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju.  Stoga i džini, poput ljudi, imaju obavezu da izvršavaju ono što im njihov Gospodar naređuje i da se klone svega što im zabranjuje, imaju potpunu odgovornost za sva […]

Dokazi o postojanju džina i šejtana u šerijatskim izvorima

Kao sljedbenici Kur’ana i Sunneta vjerujemo da pored ljudskog, vidljivog, postoji i svijet bića koja ne vidimo, a to su džini i šejtani. Svijet džina je zaseban svijet i on se razlikuje od ljudskog, mada posjeduje određene osobine i karakteristike slične ljudskom. Naprimjer, džini, kao i ljudi, imaju mogućnost da komuniciraju, da se razmnožavaju, da […]

Dokazi o postojanju džina u šerijatskim izvorima

Čitanje knjige Džini – porijeklo, vrste, osobine Poglavlje I Dokazi o postojanju džina i šejtana u šerijatskim izvorima Kao sljedbenici Kur’ana i Sunneta vjerujemo da pored ljudskog, vidljivog, postoji i svijet bića koja ne vidimo, a to su džini i šejtani. Svijet džina je zaseban svijet i on se razlikuje od ljudskog, mada posjeduje određene osobine i karakteristike […]

Zašto je Allah, dželle šanuhu, stvorio džine?

Čitanje knjige Džini – porijeklo, vrste, osobine Poglavlje I Zašto je Allah, dželle šanuhu, stvorio džine? Džini su stvoreni iz istog razloga kao i ljudi. Allah, dželle šanuhu, veli u suri Zarijat: Džine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju. (Kur’an, 51:56) Stoga i džini, poput ljudi, imaju obavezu da izvršavaju ono što […]