Čitanje knjige


Džini – porijeklo, vrste, osobine


Poglavlje I

Dokazi o postojanju džina i šejtana u šerijatskim izvorima

Kao sljedbenici Kur’ana i Sunneta vjerujemo da pored ljudskog, vidljivog, postoji i svijet bića koja ne vidimo, a to su džini i šejtani. Svijet džina je zaseban svijet i on se razlikuje od ljudskog, mada posjeduje određene osobine i karakteristike slične ljudskom. Naprimjer, džini, kao i ljudi, imaju mogućnost da komuniciraju, da se razmnožavaju, da razlikuju dobro i zlo, kao i neke druge osobine. Naravno, o ovim i drugim karakteristikama će biti više govora u ovom djelu.

Neki primjeri iz Kur’ana jasno potvrđuju postojanje džina i šejtana:

O skupe džinski i ljudski, zar vam iz redova vas samih poslanici nisu dolazili koji su vam ajete Moje kazivali i upozoravali vas da ćete ovaj vaš dan dočekati?” Oni će reći: “Mi to priznajemo na svoju štetu.” Njih je život na Zemlji bio obmanuo i oni će sami protiv sebe posvjedočiti da su bili nevjernici. (Kur’an, 6:130)

I bilo je ljudi koji su pomoć od džina tražili, pa su im tako obijest povećali. (Kur’an, 72:6)

Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se okaniti? (Kur’an, 5:91)

O vjernici, ne idite šejtanovim stopama! Onoga ko bude išao šejtanovim stopama on će na razvrat i odvratna djela navoditi. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove, nijedan se od vas ne bi nikad od grijeha očistio; ali Allah čisti onoga koga On hoće. Allah sve čuje i sve zna. (Kur’an, 24:21)

Ovo su samo neki od ajeta koji govore o džinima i šejtanima, a sedamdeset druga sura u Kur’anu nosi naziv El-Džin. Na važnost same teme ukazuju i statistički podaci jer se riječ džin pominje dvadeset i dva puta, a druga varijanta ove riječi – džaann se navodi sedam puta. Riječju “šejtan’’, uzimajući u
obzir i jedninu i množinu, susrećemo se u Kur’anu na osamdeset i pet mjesta. 

Navest ćemo neke primjere hadisa Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koji potvrđuju postojanje džinskog i šejtanskog svijeta.

Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Vidim da voliš stado i pustinju, pa kada budeš među svojim stadom ili u svojoj pustari i budeš učio ezan za namaz, podigni svoj glas pri učenju ezana, jer nema ni džina ni ljudskog bića, niti ma šta drugo što bude čulo glas mujezina, a da mu neće to posvjedočiti na Sudnjem danu.” (Buhari)

Ebu Seid el-Hudri prenosi da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada zijevate, prekrijte usta rukom da spriječite ulazak šejtana.’’ (Vehid Abdusselam Bali, Oštri mač u borbi protiv zlih sihirbaza)

Ubjeđenje da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, poslat kako ljudima tako i džinima je sastavni dio vjere i musliman ne smije imati nikakvih dilema po ovom pitanju. Takav stav su imale prve generacije muslimana, generacije koje su ih slijedile kao i najveći autoriteti svih pravnih škola. Postojanje džina ne negiraju ni mnoge druge vjere, dok jevreji i kršćani imaju skoro identičan stav po ovom pitanju kao i muslimani. (Ibn Tejmije, Poslanica o džinima)

Uprkos jasnim dokazima u Kur’anu i Sunnetu i činjenici da, pored muslimana, najveći dio pripadnika svih drugih religija i kultura vjeruje u postojanje džina, pojedini pripadnici islama, kako sljedbenici ehli-sunnetskih pravnih škola, tako i članovi nekih sekti, poput džehmija i mu’tezila, poriču njihovo postojanje. (Ibn Tejmije, Poslanica o džinima)