Džini imaju neke sposobnosti koje im je Uzvišeni Allah, dželle šanuhu, dao, a o kojima dokaze nalazimo direktno u Kur’anu ili hadisima Muhammeda, alejhisselam. U ovom dijelu navodimo neke od tih mogućnosti:

– Sposobnost kretanja kosmosom

Kur’an govori o tome da su džini i šejtani imali mogućnost putovanja kroz nebeske sfere, te mogućnost prisluškivanja i saznavanja određenih vijesti, tako da su mogli saznati za određene događaje prije njihova dešavanja. Kada je Allah, dželle šanuhu, odlučio da objavi Kur’an i pošalje posljednjeg poslanika Muhammeda, alejhisselam, takva prisluškivanja džinima i šejtanima bivaju uskraćena. Ibn Kesir navodi da je razlog tome preventiva da džini i šejtani donose vijesti vračarima i gatarima u vrijeme objave Kur’ana i tako izazovu zbunjenost i fitnu. Sami džini o ovome govore u Kur’anu: 

I mi smo nastojali da nebo dotaknemo i utvrdili smo da je moćnih čuvara i zvijezda padalica puno; – i sjedili smo okolo njega po busijama da bismo što čuli, ali će onaj, ko sada prisluškuje, na zvijezdu padalicu koja vreba naići. (Kur’an, 72:8-9)

U hadisu koji prenosi Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, Muhammed, alejhisselam, nam objašnjava na koji način su šejtani mogli prisluškivati i saznavati neke vijesti: “Kad Allah nešto odluči na nebu, meleki udare svojim krilima iz pokornosti Njegovim riječima, kao da su ona metalni lanac kojim se udara po kamenu, a kada iz njihovih srca nestane straha, oni upitaju: ‘Šta je rekao Gospodar vaš?’ ‘Istinu’, odgovorit će onome koji pita, ‘a On je uzvišen i velik!’ Taj govor čuje onaj koji tajno prisluškuje – a oni su ovako postavljeni jedan iza drugog (Sufjan je to opisao tako što je šaku prevrnuo i razdvojio prste) – pa čuje riječ i prenese je onome koji je ispod njega, sve dok ne dođe na jezik sihirbaza ili vračara. Postoji mogućnost da ga pogodi svjetlica prije nego što je proslijedi, a postoji i mogućnost da on na nju doda stotinu laži prije negoli ga ona stigne, te se kaže: ‘Nije li nam već rekao toga i toga, i toga i toga dana?!’ Tako se povjeruje zbog te riječi koja se čula s neba.’’ (Buhari)

Ibn Abbas, radijallahu anhu, takođe prenosi: “Jedan me je ensarija izvijestio da su jednom prilikom sjedili s Resulullahom, sallallahu alejhi ve sellem, kad jedna zvijezda zasvijetli i izgubi se iz vida. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ih upita: ‘Šta ste u paganskom dobu govorili kad biste vidjeli ovakav prizor?’ Odgovorili su: ‘Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju, a mi smo govorili: ‘Ove je noći rođen jedan velikan a umro drugi velikan!’’ Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Zvijezde ne padaju zbog nečije smrti, niti zbog rođenja, već, kad naš Gospodar, blagoslovljeno je i uzvišeno Njegovo ime, nešto odredi, meleki koji nose Arš donesu tesbih, potom donesu tesbih meleki na nebu ispod njega, sve dok tesbih ne dopre do meleka na ovozemaljskom nebu. Tada oni meleki koji su najbliži nositeljima Arša njih upitaju: ‘Šta je rekao vaš Gospodar?’, i oni ih izvijeste o tome, a onda meleki jedni druge pitaju s tim u vezi, sve dok vijest ne dođe na ovozemaljsko nebo, pa džini krišom prisluškuju i tu istu vijest brzo nose svojim štićenicima: ono što prenesu kako su čuli istina je, a oni na to dodaju i pomiješaju istinu s neistinom.’’ (Muslim)

I Aiša, radijallahu anha, prenosi hadis na ovu temu od Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Meleki pričaju u oblacima (anan su oblaci) razgovaraju o događaju koji će se desiti na Zemlji, a šejtani čuju tu riječ i ulijevaju je u uho vračaru, kao što se nalijeva posuda, a oni s njom pomiješaju stotinu laži.’’ (Buhari)

– Brzina kretanja

O brzini kretanja džina nam svjedoči Kur’an u slučaju Sulejmana, alejhisselam, i kraljice od Sabe.

“O dostojanstvenici, ko će mi od vas donijeti njezin prijesto prije nego što oni dođu da mi se pokore?” “Ja ću ti ga donijeti” – reče Ifrit, jedan od džina – “prije nego iz ove sjednice svoje ustaneš, ja sam za to snažan i pouzdan.” “A ja ću ti ga donijeti” – reče onaj koji je učio iz Knjige – “prije nego što okom trepneš.” I kad Sulejman vidje da je prijesto već pored njega postavljen, uzviknu: “Ovo je blagodat Gospodara moga, koji me iskušava da li ću zahvalan ili nezahvalan biti. A ko je zahvalan – u svoju je korist zahvalan, a ko je nezahvalan – pa, Gospodar moj je neovisan i plemenit. (Kur’an, 27: 38-40)

Iz ovih kur’anskih ajeta vidimo da se džin Ifrit opisuje kao brz i snažan, međutim, imamo različita mišljenja učenjaka ko je bio još brži od Ifrita i donio Belkisin prijesto prije nego se moglo okom trepnuti.

Ibn Abbas smatra da se ovdje misli na Sulejmanovog, alejhisselam, pisara i veli: “On je Asif, pisar Sulejmanov, a bio je njegov drug i prijatelj koji je znao najuzvišenije Allahovo ime. (Nesib er-Rifa’i, Tefsir ibn Kesir: skraćeno izdanje)

Dr. El-Eškar opet stoji na stanovištu da se u ajetu misli na džina koji je učeniji, sposobniji i brži od Ifrita. (Omer b. Sulejman el-Eškar, Svijet džina i šejtana)

Ibn Kesir navodi i druga mišljenja i napominje da ima učenjaka koji tvrde da je melek koga je Allah, dželle šanuhu, poslao Sulejmanu, alejhisselam, kao pomoćnika, zapravo bio taj koji je donio prijesto prije nego se moglo okom trepnuti. (Tefsir ibn Kesir: skraćeno izdanje)

Ipak, sam Ibn Kesir je ubijeđen da se u ajetu misli na samog Sulejmana, alejhisselam. Ibn Kesir svoj argument temelji na kur’anskom ajetu:

“Gospodaru moj” – rekao je – “oprosti mi i daruj mi vlast kakvu niko, osim mene, neće imati! Ti, uistinu, bogato daruješ!” (Kur’an, 38:35)

Ibn Kesir smatra da nije moguće da je neko od Sulejmanovih, alejhisselam, podanika bio snažniji i jači kad se zna da mu je Allah, dželle šanuhu, uslišao dovu koju navodi citirani ajet. I Ibn Kesir zaključuje: “Pa ako to nije bio Sulejman, alejhisselam, onda je sigurno bio Džibril, alejhisselam, ili je to bio neki drugi melek, daleko od toga da je to mogao biti neko od njegovih podanika, a Allah najbolje zna.’’ (Tefsir ibn Kesir: skraćeno izdanje)

– Vještina u građenju i proizvodnji

Allah, dželle šanuhu, nas također obavještava u Kur’anu o sposobnosti džina da obavljaju građevinske i druge poslove i to su radili pod nadzorom i kontrolom Sulejmana, alejhisselam:

A Sulejmanu – vjetar, ujutro je prevaljivao rastojanje od mjesec dana, a navečer rastojanje od mjesec dana; i učinili smo da mu iz izvora rastopljen bakar teče i da džini, voljom njegova Gospodara, pred njim rade; a kad bi neki od njih otkazao poslušnost naređenju Našem, učinili bismo da ognjenu patnju osjeti. Oni su mu izrađivali što god je htio: hramove i spomenike, i zdjele kao čatrnje, i kotlove nepokretne. “Trudite se i budite zahvalni, o čeljadi Davudova!” – A malo je zahvalnih među robovima Mojim. (Kur’an, 34:12-13)

– Pretvaranje u određene likove

O ovoj vještini džina je već bilo govora u gornjem tekstu. Navest ćemo još jedan slučaj sa Ebu Hurejrom, radijallahu anhu, i njegov događaj sa šejtanom koji se pretvorio u ljudski lik. Kaže Ebu Hurejre, radijallahu anhu:

“Povjerio mi je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čuvanje (sakupljenog) sadekatul-fitra, pa mi je došao jedan nahodnik (kradljivac) i počeo grabiti hranu. Utom sam ga uhvatio i rekao: ‘Bogami, tužit ću te Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.’ ‘Ja sam, uistinu, potrebit’ – rekao mi je – ‘imam veliku porodicu i veliku potrebu.’ Potom sam ga“ – rekao je Ebu Hurejre – “pustio i kada sam osvanuo, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, me je upitao: ‘Ebu Hurejre, šta je sinoć uradio tvoj zarobljenik?’ Rekao sam: ‘Allahov Poslaniče, tužio se na veliku potrebu i porodicu, pa sam mu se sažalio i pustio ga njegovim putem.’ ‘On ti je to’ – rekao je (Vjerovjesnik) – ‘bez sumnje slagao i vratit će ti se.’ Tako sam znao sigurno da će opet doći, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao da će se vratiti. Iščekivao sam ga i on je došao, počeo kupiti hranu, a ja sam ga uhvatio i rekao: ‘Tužit ću te Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.’ ‘Ostavi me’ – rekao je on – ‘potrebit sam, imam veliku porodicu i neću se više vratiti!’ Ja sam mu se smilovao i pustio ga, a kada sam osvanuo, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, me je upitao: ‘Ebu Hurejre, šta je uradio tvoj zarobljenik?’ ‘Allahov Poslaniče,’ – odgovorio sam – ‘tužio se na veliku potrebu i brojnu porodicu, pa sam mu se smilovao i oslobodio ga.’ ‘Slagao ti je’ – reče mi Poslanik – ‘i doći će opet.’ Potom sam ga iščekivao treću noć i on je došao, počeo grabiti hranu, pa sam ga uhvatio i rekao: ‘Bogami, tužit ću te Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a ovo je konačno i treći put. Ti tvrdiš da se nećeš vratiti, a kasnije se vratiš.’ ‘Pusti me’ – rekao je on – ‘naučit ću te nekoliko riječi u kojima će ti Allah dati koristi.’ ‘Koje su to riječi?’ – upitao sam. ‘Kada legneš u svoju postelju’ – rekao je on – ‘prouči Ajetul-Kursiju, tj.: Allah (je jedan). Nema Boga osim Njega. On je Živi i Održavatelj…, do kraja. Tada će nad tobom biti stalno jedan čuvar s Allahove strane i šejtan ti se neće moći približiti sve dok ne osvaneš.’ Ja sam ga pustio i dočekao sabah-namaz, pa mi je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Šta uradi sinoć tvoj zarobljenik?’ ‘Allahov Poslaniče,’ – rekao sam – ‘tvrdio je da će me naučiti nekoliko riječi u kojima će mi Allah dati korist, pa sam ga oslobodio.’ ‘A koje su to riječi?’ – upitao je on. ‘Kada se smjestiš u svoju postelju’ – rekao mi je – ‘prouči Ajetul-Kursiju od početka do kraja: Allah (je jedan). Nema Boga osim Njega. On je Živi i Održavatelj… pa će nad tobom biti stalno jedan čuvar s Allahove strane i šejtan ti se neće moći približiti sve dok ne osvaneš.’ Ashabi su žudjeli za svakim dobrim djelom više nego za bilo čim drugim, pa je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Pa on ti je istinu rekao, a inače je on veliki lažac. Ebu Hurejre, znaš li s kim si prošle tri noći razgovarao?’ ‘Ne znam’, odgovorio sam. ‘Sa šejtanom’ – kazao je (Vjerovjesnik).“  (Buhari)

– Šejtanova sposobnost da kola ljudskim tijelom kao što kola krv u venama i arterijama

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom je prilikom rekao: “Doista šejtan kola kroz čovječije tijelo kao što kroz njega kola krv!”57 Vjerovjesnikova, sallallahu alejhi ve sellem, supruga Safijja bint Hujej pripovijedala je: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je u itikafu, i ja sam mu u toku noći došla da ga posjetim. Popričala sam s njim, a zatim ustala i pošla natrag, a on je ustao da me isprati. Moj stan je bio u kući Usame b. Zejda, te (pored nas) prođoše dvojica ensarija, i pošto vidješe Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, požuriše. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Polahko, vas dvojica. Ovo je Safijja kćerka Hujejjova!’ ‘Subhanallahi, Allahov Poslaniče!’ – rekoše njih dvojica. ‘Šejtan kola po čovjeku poput krvi’ – reče on – ‘pa sam se bojao da ne ubaci u vaša srca što loše’ (ili je rekao – nešto)“ (Buhari)

– Slabost džina

Iako imaju određene sposobnosti i vještine, džini i šejtani posjeduju mnoge slabosti i nedostatke i nisu u stanju nanijeti štetu ljudima, ukoliko oni koriste propisanu zaštitu protiv džina. Allah, dželle šanuhu, kaže:

Vjernici se bore na Allahovom putu, a nevjernici na šejtanovom. Zato se borite protiv šejtanovih štićenika, jer je šejtanovo lukavstvo zaista slabo. (Kur’an, 4:76)

Slabost džina i šejtana jeste to da nemaju uticaj na Allahu, dželle šanuhu, pokorne robove. Ovo nam potvrđuju slijedeći kur’anski ajeti:

“Ti, doista, nećeš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim!’ A Gospodar tvoj je dovoljan kao zaštitnik! (Kur’an, 17:65)

Ti nećeš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim, osim nad onima koji te budu slijedili, od onih zalutalih. (Kur’an, 15:42)

Na Sudnjem danu šejtan će se obratiti svojim sljedbenicima, kako Kur’an kaže, na sljedeći način:

I kada bude sve riješeno, šejtan će reći: “Allah vam je pravo obećanje dao, a ja sam svoja obećanja iznevjerio; ali, ja nisam nikakve vlasti nad vama imao, samo sam vas pozivao i vi ste mi se odazivali; zato ne korite mene, već sami sebe, niti ja mogu vama pomoći niti vi možete pomoći meni. Ja nemam ništa s tim što ste me prije smatrali Njemu ravnim.” Nevjernike sigurno čeka bolna patnja. (Kur’an, 14:22)

Navedeni ajeti jasno ukazuju da se sva moć šejtana nad ljudima ogleda u tome da oni čovjeka navode na grijeh i neposlušnost Stvoritelju Allahu, dželle šanuhu, i čovjekova je volja hoće li prihvatiti šejtanov poziv ili ne. Ukoliko prihvati šejtanov poziv, na Sudnjem danu će doživjeti veliko razočarenje i spoznati da je svoj ovodunjalučki život proveo u zabludi. Ukoliko, pak, bude odbio poziv šejtana i ustrajao na Pravome putu, na Sudnjem danu će njegovo lice biti ozareno i veselo.

– Ako vjernik kojim slučajem počini grijeh, onda činjenjem grijeha otvara vrata šejtanovom djelovanju

U jednom hadisu navodi se slijedeće: “Svevišnji je Allah uz kadiju sve dok ne počini nepravdu, a kad počini nepravdu, odrekne ga se i prepusti ga šejtanu.” (Omer b. Sulejman el-Eškar, Svijet džina i šejtana)

Ebul Feredž b. El-Dževzi, rahimehullah, zapisao je predanje u kojem je Hasan el-Basri, rahimehullah, ispričao jednu zgodu koja je, bez obzira na svoju autentičnost, pokazatelj čovjekove moći, naravno ukoliko je on iskren prema Allahu, dželle šanuhu, kad se radi o pobjeđivanju šejtana, odnosno pokazatelj je šejtanove prevlasti nad čovjekom kad on skrene s Pravoga puta. Ovaj časni tabi’in pripovijeda: “Postojalo je drvo koje su ljudi obožavali mimo Svemogućeg Allaha, pa je neki čovjek donio odluku i rekao: ‘Zacijelo ću to drvo posjeći!’ Krenuo je, Allaha radi, da ga posiječe, ali ga je Iblis, koji se pretvorio u lik čovjeka, preduhitrio i upitao: ‘Šta hoćeš?’ ‘Hoću posjeći ovo drvo, ljudi ga obožavaju mimo Allaha!’, odgovorio je. Iblis ga upita: ‘Ako ga ti ne obožavaš, zar si na šteti ako ga neko drugi obožava?!’ ‘Sigurno ću ga posjeći!’, zaprijeti čovjek, a Iblis upita: ‘Želiš li bolje od toga? Svakog ćeš jutra pored jastuka naći dva zlatnika.’ Čovjek upita: ‘Ko mi garantira dva zlatnika?’ lblis odgovori: ‘Ja ti garantiram.’ On se vrati i sljedećeg jutra pored jastuka nađe dva zlatnika. Međutim, već prekosutra ujutro ne nađe zlatnike, pa se ljutit uputi prema drvetu da ga posiječe. lblis mu se prikaza u pređašnjem liku i upita: ‘Šta hoćeš?’ On odgovori: ‘Hoću posjeći ovo drvo, ljudi ga obožavaju mimo Svevišnjeg Allaha!’ Međutim, lblis ga osudi: ‘Lažeš! Ti to ne možeš učiniti.’ Čovjek se približi drvetu da ga posiječe, ali ga lblis baci na zemlju, poče daviti i zamalo ga ne ubi. Upita ga: ‘Znaš li ko sam ja? Ja sam šejtan. Prvi si put došao drvo posjeći Allaha radi, pa te u tome nisam mogao spriječiti ni na kakav način, ali sam te prevario s dva zlatnika, i ti si drvo zanemario. A pošto si sad došao posjeći ga u ime zlatnika, ja sam tobom ovladao.’’ (Omer b. Sulejman el-Eškar, Svijet džina i šejtana)

– Šejtani i džini se boje osoba jakog imana i izbjegavaju ih

Poznat je slučaj sa Omerom i Sa’dom b. Ebi Vekkasom, radijallahu anuma, u kojem se prenosi da se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom obratio Omeru, radijallahu anhu, riječima: “Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, šejtan te nije nikada sreo, idući nekim putem, a da nije pošao mimo tvog puta.” (Buhari)

Iz drugog hadisa koji bilježi imam Ahmed, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Zaista vjernik vlada svojim šejtanom kao što čovjek drži za ular svoju devu dok putuje.” (Omer b. Sulejman el-Eškar, Svijet džina i šejtana)

– Džini nisu sposobni učiniti neko nadnaravno djelo, mu’džizu, kao što je Kur’an naprimjer

Allah, dželle šanuhu, to potvrđuje i veli: 

Kur’an ne donose šejtani, nezamislivo je da to oni čine; oni to nisu kadri, oni ga nikako ne mogu prisluškivati. (Kur’an, 26: 210-212)

Reci: “Kad bi se svi ljudi i džini udružili da sačine jedan ovakav Kur’an, oni, takav kao što je on, na bi sačinili, pa makar jedni drugima pomagali.“ (Kur’an, 17:88)

Navedeni ajet sure Isra je izazov i ljudima i džinima.

– Ne mogu se pretvoriti u lik Muhammeda, alejhisselam

Već je pomenut hadis u kome Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Ko me sanja, mene je vidio, jer se šejtan ne može pretvoriti u moj lik.” (Tirmizi)

Ipak, ovo ne znači da svako ko sanja poslanika Muhammeda, alejhisselam, može tvrditi da je to zaista bio Poslanik, alejhisselam. Iako se šejtan ne može pretvoriti u lik Poslanika, alejhisselam, on se može pretvoriti u lik neke druge osobe i tvrditi da je Muhammed, alejhisselam. Stoga, kako smatraju Ibn Sirin i drugi islamski učenjaci, da bi neko bio siguran da je njegov san istinit i da nije šejtanovo podmetanje, lik mora potpuno odgovarati opisu Poslanika, alejhisselam, prema vjerodostojnim predajama. (Omer b. Sulejman el-Eškar, Svijet džina i šejtana)

– Šejtani nemaju sposobnost otvoriti vrata koja su zatvorena uz Bismillu

Džabir ibn Abdullah prenosi hadis u kome Muhammed, alejhisselam, kaže: “Kada bude predvečerje, ili kad omrknete, sakupite vašu djecu, jer tada se šejtani rašire, a kad prođe vrijeme povečerja, pustite ih. Zaključajte vrata i spomenite Allahovo ime, jer šejtan ne otvara zaključana vrata.” (Buhari)

U Muslimovoj verziji nalazi se dodatak: “Pokrijte posude, zatvorite mješine, zatvorite vrata i ugasite svjetiljke, a zaista šejtan ne može otvoriti mješinu, niti može otvoriti vrata, niti može otkriti posudu.” (Muslim)

– Boravišta džina

Kako se navodi u predajama i hadisima Muhammeda, alejhisselam, džini najradije nastanjuju mjesta udaljena od ljudi, kao što su pustinje, napuštena mjesta, smetljišta, nečisti prostori, a ima onih koji borave i u kućama. Ibn Tejmije veli: “Džini nastanjuju pustinje, stare ruševine, nečista mjesta kao što su kupatila i toaleti, mezarja, i mjesta gdje pokvareni šeici praktikuju svoje šejtanske rituale.’’ (Majdi Muhammad Ash-Shahawi, Expelling Jinn From Your Home)

Prenosi Zejd ibn Erkam, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ovi nužnici su nastanjeni. Zato, kada ulazite u njih, recite: Allahume inni eu’zu bike minel-hubsi ve el-habaisi / Allahu moj utječem Ti se od muških i ženskih džina.“ (Vehid Abduselam Bali, Zaštita od džina i šejtana)

Mnogi džini borave na mjestima koja bi mogla biti potencijalni izvor zla, kao što su pijace. Zato Muhammed, alejhisselam, upozorava na to moguće zlo i kaže:

“Ako je moguće, nemoj biti prvi koji ćeš doći na pijacu. I Nemoj biti zadnji koji će je napustiti. Zaista su pijace šejtanova boravišta gdje on podiže svoju zastavu.’’ (Omer b. Sulejman el-Eškar, Svijet džina i šejtana)

Važno je napomenuti da ima džina koji žive i u kućama gdje ljudi borave. S obzirom na to da mogu poprimiti razne oblike, najčešće preuzimaju oblik zmije i na taj način se kreću među ljudima. Iz tog razloga je Muhammed, alejhisselam, zabranio ubijanje kućnih zmija, jer bio to mogao biti džin. Ebu-Se’id el-Hudri, radijallahu anhu, prenio je sljedeće Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Uistinu u Medini žive džini koji su prihvatili islam, stoga, ako nekome u kuću uđe zmija, neka tri dana traži od nje da izađe, pa ako se ponovo pojavi, neka je ubije, to je šejtan.” (Muslim)

Zabrana ubijanja zmija se odnosi samo na kuće, međutim, one koje se nađu vani treba ubiti. Razlog zbog čega treba čekati tri dana pa tek onda ubiti kućnu zmiju ako ne izađe je u tome što bi to mogao biti džin musliman. Ako se radi o džinu muslimanu, on će u tom periodu napustiti kuću, ako se ponovo vidi zmija, onda je to prava zmija ili džin nevjernik i u oba slučaja trebaju biti ubijeni jer zadaju strah stanovnicima kuće. (Omer b. Sulejman el-Eškar, Svijet džina i šejtana)

Postoji i vrsta zmija koja, ako se nađe u kući, treba odmah biti ubijena, jer Ebu-Lubabe, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao sljedeće: “Ne ubijajte bijele (kućne) zmije, osim kusorepe otrovnice koja ima dvije crne pruge na leđima, jer ona obara dijete (iz majčine utrobe) i odnosi vid, pa je ubijte!” (Buhari)

– Džini jedu i piju

Iz hadisa Muhammeda, alejhisselam, vidimo da džini jedu i piju:

“Kada jedete, koristite vašu desnu ruku, kada pijete, koristite vašu desnu ruku, zato što šejtan jede i pije lijevom rukom.’’ (Vehid Abduselam Bali, Oštri mač u borbi protiv zlih sihirbaza)

Posmatrano sa naučne strane, neka živa bića se hrane biljnom hranom, a druga opet koriste i meso. Ljudska bića koriste i jednu i drugu hranu. Hrana nas održava u životu i omogućava nam da se bavimo različitim aktivnostima i upražnjavamo svrhu našeg postojanja. Isto tako i džini, kao Allahova stvorenja, imaju potrebu za hranom i koriste je. Iako Kur’an ne spominje ništa specifično vezano za džinsko konzumiranje hrane, hadisi poslanika Muhammeda, alejhisselam, nas o tome eksplicitno obavještavaju.

Buhari bilježi slučaj koji prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je nosio posudu sa vodom za Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, potrebe abdesta i pranja poslije nužde. Jednom prilikom, dok je slijedio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, s posudom, Poslanik je rekao: “Ko je to?“ Rekao je: “Ja, Ebu Hurejre.“ Rekao je: “Donesi mi kamenja da se očistim! Ali, ne donosi mi kost i balegu!“ Ebu Hurejre, radijallahu anhu, je rekao: “Donio sam kamenje zamotano u mojoj odjeći, stavio ih pred njega i udaljio se. Nakon toga, išao sam s njim i upitao ga: ‘Zbog čega ne može kost i balega?’ Rekao mi je: ‘To je džinska hrana. Došla mi je džinska delegacija iz mjesta Nesibin – a divni li su oni džini. Tražili su opskrbu, pa sam zamolio Allaha da na svakoj kosti i balegi na koju naiđu nađu hranu.’“ (Vehid Abduselam Bali, Zaštita od džina i šejtana)

Džabir ibn Abdullah prenosi hadis koji bilježi Muslim da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao:

“Kada čovjek želi ući u svoju kuću, te pri ulasku i jelu  spomene Allahovo ime, šejtan kaže (drugim šejtanima): ‘Ovdje za vas nema konaka ni večere!’ Ako pri ulasku ne spomene Allahovo ime, šejtan kaže: ‘Našli ste konak!’ Ako i pri hrani ne spomene Allaha, kaže: ‘Našli ste i konak i večeru!’“ (Ibid)

Stoga učenjaci stoje na stanovištu da je bilo koja hrana koja se jede bez spominjanja Allahovog imena hrana za džine nevjernike. U tom kontekstu, Ibn Kajjim el-Dževzijje objašnjava kur’anski ajet gdje Allah, dželle šanuhu, kaže:

…vino i kocka i kumiri i strjelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo… (Kur’an, 5:90)

i zaključuje da su opojna pića šejtanovi napici, i on naređuje svojim poslušnicima da ih piju i zajedno sa njima u tome učestvuje. (Vehid Abduselam Bali, Zaštita od džina i šejtana)

 – Džini imaju polove razmnožavaju se

Prenosi Enes, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi ulazio u nužnik govorio: Allahume inni eu’zu bike minel-hubsi ve el-habaisi! / Allahu moj utječem Ti se od muških i ženskih džina. (Vehid Abduselam Bali, Zaštita od džina i šejtana)

Navedeni hadis Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jasno ukazuje na činjenicu da se džini razlikuju po polovima i da ih ima i jednog i drugog pola. Pored ovog hadisa ima i nekoliko ajeta koji direktno ili indirektno upućuju na to da džina ima i muških i ženskih i da se razmnožavaju. U suri Er-Rahman Allah, dželle šanuhu, kaže:

U njima će biti one koje preda se gledaju, one koje, prije njih, ni čovjek ni džin nije dodirnuo. (Kur’an, 55:56)

U suri Kehf Allah, dželle šanuhu, upozorava sve one koji šejtana kao zaštitnika prihvataju i veli:

A kad smo rekli melekima: “Poklonite se Ademu!” – svi su se poklonili osim Iblisa, on je bio jedan od džina i zato se ogriješio o zapovijest Gospodara svoga. Pa zar ćete njega i porod njegov, pored Mene, kao prijatelje prihvatiti, kad su vam oni neprijate lji? Kako je šejtan loša zamjena nevjernicima! (Kur’an, 18:50)

Kadi Abdul Džebbar kaže: “Pod porodom se misli na dijete, porodicu. Njihovi oblici (providnost, nevidljivost) nisu zapreka razmnožavanju i rađanju, ako je onaj kojeg oni rode nevidljiv, kao što nije prepreka da se sitno biće razmnožava zbog njegove sitnosti. Zar ne vidiš da vidimo životinje koje su rođene sitne, a ne možemo ih vidjeti osim ako se duboko zagledamo u njih.’’ (Šejh Bedruddin Ebu Abdullah Omer ibn Abdullah Šebli Hanefi, Svijet džina i šejtana)

Također, Allah, dželle šanuhu, u suri Jasin kaže:

‘Neka je hvaljen Onaj koji u svemu stvara pol: u onome što iz zemlje niče, u njima samima, i u onome što oni ne znaju! (Kur’an, 36:36)

Bejheki bilježi hadis koji prenosi Ibn Mes’ud, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Grupa džina koju čine petnaest braće i rođaka dolazi večeras da im učim Kur’an.’’ (Vehid Abduselam Bali, Zaštita od džina i šejtana)

Navedeni ajeti i hadisi jasno upućuju na to da džini imaju polove, da se žene i udaju i da imaju sopstveni porod.