Pojam džin u arapskom jeziku upućuje na nešto što je tajnovito i skriveno. Jedna od njihovih karakteristika i jeste da su nevidljivi za ljudsko oko, kako je već pomenuto u tekstu. Stoga Allah, dželle šanuhu, upozorava ljude na opasnost njihovog djelovanja i kaže:

O sinovi Ademovi, neka vas nikako ne zavede šejtan kao što je roditelje vaše iz Dženneta izveo, skinuvši s njih odjeću njihovu da bi im stidna mjesta njihova pokazao! On vas vidi, On i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite. Mi smo učinili šejtane zaštitnicima onih koji ne vjeruju.

Učenjaci u svojim djelima navode nekoliko kategorija i vrsta džina:

1. Ako se u općem smislu govori o džinima, onda se koristi termin džini جنى 

2. Ako je džin od onih koji borave u kućama, onda se naziva amir –  عامر

3. Ako se džin miješa sa djecom, zovu ga arwah (duh) – ارواح 

4. Ako je džin zao, onda je on šejtan (đavo) – ششيطان 

5. Ako je džin još gori od šejtana, onda je on maarid (zloduh)

6. Ako je još gori i ako je jak, onda ga nazivaju ifrit – عفريت 

Muhammed, alejhisselam, takođe u hadisu dodatno pojašnjava koje vrste džina postoje i kaže:

“Džini se dijele na tri vrste: oni koji lete, džini u obliku zmija i pasa, te oni koji odsjedaju i putuju.’’ (Omer b. Sulejman el-Eškar, Svijet džina i šejtana)